Pán Ježiš Kristus bol splodený zo Svätého Ducha a narodil sa žene panne menom Mária. Jeho meno vybral sám Boh a oznámil ho prostredníctvom anjela menom Gabriel (Lukáš 1:26–33): „a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš“ (v.31). Dôvod, pre ktorý vybral Boh svojmu jedinečnému synovi toto meno je nasledovný: „lebo to, čo je v nej (Márii) splodené, je zo Svätého Ducha; a porodí syna a nazveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov (Matúš 1:20–21). Teda meno Ježiš znamená Spasiteľ.

Jeho narodenie bolo naplnením starozákonného proroctva: „A to všetko sa stalo nato, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané od Pána skrze proroka, ktorý povedal: Hľa, panna počne a porodí syna, a nazvú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Boh“ (Matúš 1:22–23).

Meno Ježiš je slovenskou podobou (prekladom) mena Iesous (Ἰησοῦς, foneticky Jezus), ktoré je gréckou podobou (prekladom) hebrejského mena Ješua (Yeshua), ktoré je skratkou mena Jehošua (Yehoshua). Meno Ješua a jeho varianty Jozua a Jehošua sa vyskytujú v ztarozmluvnej dobe a týmto menom sú pomenovaní rôzni mužovia, Boží služobníci. Mojžiš premenoval Hozeáša (Hozeáš = Pomoc), syna Núnovho na meno Jozua (Jozua = „Hospodin je pomoc“, v anglickom preklade „Jehoshua“, foneticky Jehošua, skrátene Ješua – Numeri 13:16). Aj meno Ješua sa vyskytuje v starozákonných písmach (napr. 1 Kronická 24:11, 2 Kronická 31:15, Ezdráš 3:2, Nehemiáš 3:19).

Meno Jehošua je zloženina. Jeho prvá časť je odvodená od Božieho mena JHVH (יהוה), vyslovovaného ako Jehova či Jahve. Jeho druhá časť je odvodená od hebrejského slovesa (foneticky „jaša“), ktoré znamená spasiť či zachrániť alebo vyslobodiť. Preto meno Ježiš znamená Spasiteľ od Boha (Boží spasiteľ).

Kristus nie je priezvisko (prímeno). Je to titul. Kristus je preklad gréckeho Christos (Χριστός), čo je gréckym prekladom hebrejského Mashiach (Mesiáš) a znamená „Ten pomazaný“. Takže Ježiš Kristus znamená „Ten pomazaný Boží spasiteľ“.

Ježiš je „synom človeka“, pretože sa narodil zo ženy. On je tým „semenom ženy“ (Genezis 3:15), ktoré bolo zasľúbené na spásu ľudstva krátko po páde človeka do hriechu. Ježiš je „syn Boží“, pretože nebol splodený semenom muža, ale Svätým Duchom: „A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží“ (Lukáš 1:35). Pán Ježiš je jedinečným a výnimočným ako synom človeka tak aj synom Božím, pretože v ňom jedinom jestvujú božská (Božia) a ľudská (človečenská) ontologická prirodzenosť spolu a naraz a v plnosti. On jediný sa vďaka tomu mohol stať Spasiteľom ľudí a druhým a posledným Adamom.

Blog je inšpirovaný pôvodným článkom Russella Grigga „Christmas-Why?“ („Prečo vianoce?“) v angličtine:

https://creation.com/christmas-why

Pridaj komentár

*


8 − 5 =