Ľudstvo má túSletlo Písma výsadu, že môže skúmať a poznávať dielo Stvoriteľa. A dielo Stvoriteľa je predmet skúmania vedy: veda skúma stvorené veci, skúma a poznáva stvorený svet. Pretože svet je závislý od Stvoriteľa, od Boha, preto je pochopiteľný len v Bohu, t.j. svet je v sebe samom nepochopiteľný.

Nový zákon nám veľmi jasne zjavuje, že vo všetkom, čo sa vzťahuje k stvoreniu, boli Božie plány uskutočňované skrze druhú osobu trojjediného Boha:

Na počiatku bolo Slovo (to je Kristus) a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho čo povstalo. V ňom bol život…“, Ján 1:1-4.

Teda všetko povstalo skrze Slovo, t.j. skrze Ježiša Krista.

“… lebo v ňom (v Kristu) je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny buď panstvá buď kniežatstvá buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho ...”, Kolosenským 1:16-17.

Teda opäť je v Písme napísane, že všetko je stvorené skrze Ježiša Krista. Všetko. čo je v nebesiach a všetko čo je na zemi. Všetko, čo je viditeľné a aj čo je neviditeľné. A tiež

“… za týchto posledných dní nám (Boh) hovoril v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého, skrze ktorého učinil aj veky, … On (Kristus) nesúc všetko slovom svojej moci“, Židom 1:1-3,

“… skrze ktorého všetko, aj my skrze neho“, 1. Korintským 8:6.

V biblických textoch čítame, že Boh stvoril všetko viditeľné aj neviditeľné, materiálne aj nemateriálne. Rozumieme, že Boh je všetkému stvorenému nadradený, je nad svetom, lebo ho stvoril. Rovnako čítame, že všetko stvorené je podriadené jeho vôli, jeho rozhodnutiam

“… pôsobí všetko podľa rady svojej vôle“, Efezkým 1:11,

“...podľa svojej vôli činí s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme,…“, Daniel 4:32.

V Písme čítame, že všetko spočíva v Kristovi a že On “nesie všetko slovom svojej moci”. Tieto prehlásenia Písma sú v prítomnom čase. Tak ako všetko povstalo Slovom, tak aj teraz, tu a v prítomnom čase, je všetko udržiavané Božím slovom v súlade s Jeho vôľou a podľa Jeho vôle. Toto zase veľmi jednoznačne poukazuje na vedu, predmet jej skúmania a dôvod jej existencie.

Ako sme už povedali, veda skúma okolitý svet, ktorý je stvorený a udržiavaný Božím slovom. O vede môžeme hovoriť z toho dôvodu, že v materiálnom svete nachádzame pravidelnosť, že nachádzame príčinu a dôsledok, že v materiálnom svete nachádzame to, čomu hovoríme “prírodné zákony”. Pod prírodnými zákonmi rozumieme pravidlá, ktorými sa riadia vzťahy v materiálnom svete medzi materiálnymi objektami a ktoré vyjadrujú príčinnú závislosť. Práve táto príčinná závislosť (kauzalita) je vyjadrením Božej kontroly a riadenia udalostí v materiálnom svete, ktorej účelom je naplnenie Božích plánov s materiálnym svetom.

Značky: , , , , ,

Pridaj komentár

*


1 + 6 =