Problém rozhodovania sa medzi dvomi pohľadmi na svet – biblickým a ateistickým, predkladá právnik Cortney Alexander v článku “Do we have enough evidence to trust the Bible?“. Rozmýšľa o ňom ako o právnom prípade, kedy sa porota rozhoduje medzi dvomi stranami sporu po zvážení všetkých dôkazov. Zaujímavý príklad o sile svedeckej výpovede predkladá v prípade sporu o funkčnosť veternej turbíny, kedy sa dva týždne pred samotným súdnym procesom objaví osobný denník človeka, ktorý pomáhal veternú turbínu vybudovať. Tento denník nakoniec pomáha porote rozhodnúť, na ktorú stranu sporu sa prikloniť.

Rovnako, ako v prípade tohto súdneho sporu, aj v otázke pohľadu na svet má Biblia – Božie slovo kľúčový dôkaz, ktorým druhá strana nedisponuje: Boží svedecký záznam stvorenia. Evolučný pohľad na svet zo svojej (ateistickej) povahy nemôže ponúknuť žiadny takýto záznam, ani rozumné vysvetlenie.

Autor zároveň uvádza niekoľko typov takýchto dôkazov z  Božieho Slova:

Vnútorná konzistencia – Biblia bola písaná viac ako 1500 rokov, viac ako 40-timi rôznymi autormi. Napriek tomu 66 kníh Biblie poskytuje zhodný, konzistentný „obraz“ od začiatku až do konca.

Historická overiteľnosť/dokázateľnosť – Biblia preukázala presnosť v popise historických udalostí viac než ktorýkoľvek iný staroveký dokument (príklad Exodu izraelitov z Egypta za čias Mojžiša, alebo dobitie mesta Jericha za čias Jozuu).

Naplnené proroctvá – Písmo presne predpovedalo stovky, ak nie tisíce budúcich udalostí, vrátane mnohých udalostí overiteľných cez svetskú/sekulárnu históriu (napríklad znovuvybudovanie chrámu kráľom Kýrom po jeho zničení Babylonskou ríšou, porážka Médsko – Perzskej ríše Grékmi, rozdelenie kráľovstva Alexandra Veľkého po jeho smrti na štyri časti).

Morálna dokonalosť – Morálne učenie Biblie je neprekonateľné. Celý zákon je obsiahnutý v jedinej vete: “Miluj svojho blížneho ako seba samého” (Galatským 5:14).

Článok v slovenčine s textom v plnom znení sa nachádza na adrese:

Máme dostatok dôkazov na to, aby sme verili Biblii?

Linka na pôvodný článok v angličtine:  Do we have enough evidence to trust the Bible?

Značky:

Pridaj komentár

*


− 3 = 5