Podľa v súčasnosti dominujúcej kozmológie Veľkého tresku sa vesmír skladá zo 4% obyčajnej (baryonickej) hmoty (atómy s jadrami tvorenými protónmi a neutrónmi), 22% tmavej hmoty a 74% tmavej energie a údajne vznikol pred cca 13,7 miliardami rokov samovoľne výlučne prírodnými procesmi. Tmavá hmota a tmavá energia sú zavedené vymyslené veličiny (entity), za ktorými zatiaľ nestojí žiadna skutočná fyzika, avšak pre Veľký tresk sú nevyhnutne potrebné preto, aby „teória“ (hypotéza) Veľkého tresku vôbec mohla existovať. BBC News – Science and Environment – oznámili 19. mája 2011 nasledovnú správu: „Nová metóda potvrdzuje tmavú energiu“ („New method ‘confirms dark energy’“), pozrite http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13462926. Za povšimnutie stojí to, že výraz „potvrdzuje tmavú energiu“ je uvedený v úvodzovkách. V ďalšom povieme prečo.

Astronomické pozorovania odhalili, že rozpínanie (expanzia) vesmírneho priestoru akceleruje (zrýchľuje sa). Na vysvetlenie tohto pozorovania zaviedli zástancovia kozmológie Veľkého tresku predpoklad, že akceleráciu spôsobuje takzvaná „tmavá energia“. Tmavá energia plní úlohu takzvanej kozmologickej konštanty (ktorú predtým zaviedol Einstein), pôsobí proti gravitačnej príťažlivosti, ktorá rozpínanie spomaľuje. Podčiarkujem, že pre tmavú energiu neexistuje zatiaľ žiadna fyzika, jej existencia sa jednoducho len predpokladá, a síce práve kvôli vysvetleniu zrýchľujúcej sa expanzie vesmírneho priestoru.

Správa BBC News (http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13462926) sa odvoláva na pozorovania vedcov, výsledky ktorých boli poslané na publikovanie do vedeckého časopisu vo forme dvoch vedeckých článkov. Tieto pozorovania potvrdzujú akcelerujúcu expanziu vesmírneho priestoru. Potiaľ v poriadku, potiaľto je to poctivá empirická veda. V poriadku už však nie je tvrdenie, že ich pozorovania (výsledky) potvrdzujú existenciu tmavej energie. Tmavá energia sa predpokladá ako možné vysvetlenie akcelerujúceho rozpínania. Keď astronomické pozorovania dokážu akcelerujúce rozpínanie, neznamená to, že potvrdili predpoklad. To je zacyklená argumentácia a vo vede nepredstavuje dôkaz. A toto je dôvod, prečo výraz „potvrdzuje tmavú hmotu“ je v úvodzovkách. Ku koncu správy (článku) sa dočítame nasledovné vyjadrenie: „Napriek tomu, že vedci sú schopní usudzovať (dedukovať, domýšľať si) o existencii tmavej energie a tmavej hmoty, pre tieto javy ešte stále (aj naďalej) nemáme riadne vysvetlenie“ („However, despite scientists being able to infer the existence of dark energy and dark matter, these phenomena still elude a full explanation“). Názov tejto BBC správy je však v úplne inom duchu. Vytvára dojem, že existencia tmavej energie bola vedecky dokázaná. Toto je typická ukážka toho, ako médiá vytvárajú mienku uprostred laickej verejnosti, dokonca i laickej vedeckej komunity (vedci pracujúci v iných vedných disciplínach ako kozmológia a astrofyzika), ukážka toho, ako médiá formujú svetonázor.

V 3. mimoriadnom čísle časopisu Solas prinášame články austrálskeho kozmológa a experimentálneho fyzika Prof.Dr. Johna Hartnetta, ktorý na konferencii „Stvorenie a súčasná veda“ v Žiline v auguste 2010 (ktorú organizovali občianske združenia Solas a Temelios) predstavil alternatívnu kozmológiu, ktorá sa nepotrebuje odvolávať na tmavú energiu a tmavú hmotu.

Obrázok na začiatku textu prevzatý z adresy  http://www.sdss.org/iotw/m90.jpeg

Značky: , , ,

Pridaj komentár

*


+ 4 = 6